Categories
Uncategorized YAZILAR

TBMM’ye gönderilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı neler getiriyor?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı

TASARI METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

kişisel-veriler-kanun-tasarısı

Kanun Tasarısı Bilgileri

Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 26/
Esas Numarası 1/541
Başkanlığa Geliş Tarihi 18/01/2016
Tasarının Başlığı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların belirlenmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun oluşturulması öngörülmektedir amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KOMİSYONDA

Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri

Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 19/01/2016 Komisyonda
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 19/01/2016 Komisyonda
Tali Komisyon Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 19/01/2016 Komisyonda
Tali Komisyon İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 19/01/2016 Komisyonda
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 19/01/2016 Komisyonda

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı uzun bir süredir yasalaşmak için bekliyordu.

18.01.2016 tarihinde TBMM Başkanlığı’na gelen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı Komisyonlara gönderildi.

Tasarının 1.maddesine göre Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen
gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Tasarının 2.maddesine göre Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Tasarının 4.maddesinde Genel ilkeler düzenlenmektedir.

Buna göre Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

Kişisel verilerin işlenmesinde hangi ilkelere uyulması zorunludur?

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
  muhafaza edilme.

Kişisel veriler hangi şartlarda işlenebilir?

 1. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
 2. Aşağıdaki şartlardan en az birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
 3. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 4. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 5. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 6. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 8. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Özel nitelikli kişisel verilerin hangi şartlarda işlenebilir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, demek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı veya cinsel hayatıyla ilgili verileri, özel nitelikli kişisel veriler olup bunların işlenmesi yasaktır.

 1. Bu kişisel verilerin, yeterli önlemlerin alınması şartıyla, aşağıda sayılan hallerde işlenmesi mümkündür:
 2. İlgili kişinin açık rızasının bulunması.
 3. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 4. Siyasi parti, vakıf, demek veya sendika gibi kar amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumların, tabi oldukları mevzuata ve amaçlarına uygun olmak, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak ve üçüncü kişilere açıklanmamak kaydıyla kendi üyelerine ve mensuplarına yönelik verilerin işlenmesi.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 7. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin yönetimi ve finansmanı amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından işlenmesi.

Kişisel veriler; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ne yapılacaktır?

Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından üç işlem yapılabilir.

 1. Kişisel Veriler Silinir
 2. Kişisel Veriler Yok edilir
 3. Kişisel Veriler Anonim hale getirilir.

 

Kişisel veriler nasıl aktarılabilir?

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılamaz.

Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile Kanunlarda açıkça öngörülmesi, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin yönetimi ve finansmanı amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından işlenmesi hallerinden en az birinin bulunması kaydıyla;Üçüncü kişilere ve İlgili yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması koşuluyla yurtdışına ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli koruma bulunmaması halinde kişisel veriler ancak İlgili kişinin açık rızasının bulunması,Türkiye’deki ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurulun izninin bulunması hallerinde yurtdışına aktarılabilir.

Siyasi parti, vakıf, demek veya sendika gibi kar amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumların, tabi oldukları mevzuata ve amaçlarına uygun olmak, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak ve üçüncü kişilere açıklanmamak kaydıyla kendi üyelerine ve mensuplarına yönelik veriler ancak Kanunlarda açıkça öngörülmesi,İlgili kişinin açık rızası ile Kurulun izninin birlikte bulunması,hallerinde üçüncü kişilere ve yeterli koruma bulunması koşuluyla yurtdışına aktarılabilir.

 

Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülükleri nelerdir?

 1.  Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu, ilgili kişilere;
 2.  Kendisinin ve varsa temsilcisinin kimliği,
 3. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 4. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 5. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 6. 10 uncu maddede sayılan diğer hakları konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.
 7. (Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesi halinde veri sorumlusu, ilgili kişiyi aynca bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

Kişisel verisi işlenen kişinin hakları nelerdir?

 1. Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
 2. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 3. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 4. Kişisel verilerin işlenme amacım ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 5. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
 7.  7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
 8. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 9. İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 10. Kişisel verilerin kanuna aykın olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek,- haklarına sahiptir.

 

Kişisel veri güvenliği nasıl sağlanacaktır?

 

Kişisel Veri sorumlusu;

 1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almak zorundadır.
 4. Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.
 5. Veri sorumlusu, kendi birim, kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.
 6. Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve kendi şahsi çıkarları için kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
 7. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollardan başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi halinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yolla ilan edebilir.

 

Categories
Uncategorized YAZILAR

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun neler getiriyor?

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun neler getiriyor?

 

108Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 18 Şubat 2016 Tarihli ve 29628 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı.

Avrupa Konseyi (AK) bünyesinde hazırlanarak 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzaya açılan ve 1 Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe giren ‘Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ ülkemiz tarafından 28 Ocak 1981 tarihinde imzalanmıştır. Anılan Sözleşmeye AK dışındaki ülkelerin de taraf olma imkânı bulunmaktadır.

108 sayılı Sözleşme olarak da bilinen ve 27 maddeden oluşan Sözleşmenin temel amacı; her üye ülkede, uyruğu veya ikametgâhı ne olursa olsun gerçek kişilerin, temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle kendilerini ilgilendiren kişisel nitelikteki verilerin otomatik bilgi İşleme tabi tutulması karşısında özel yaşam haklarım güvence altına almaktır. Bu itibarla Sözleşme, hükümetlerin vatandaşlarını korumasına yönelik önemli bir araç niteliğindedir.

Bugüne kadar AK üyesi bütün ülkeler ve AK dışından Uruguay olmak üzere toplam 47 ülke Sözleşmeye taraf olmuş, 46 ülke ise Sözleşmeyi onaylamıştır.

Türkiye Sözleşmeyi imzalamış olmasına rağmen, onay işlemlerini henüz tamamlamayıp yürürlüğe koymayan tek ülke konumundaydı. (http://www.coe.int/)

Chart of signatures and ratifications of Treaty 108

Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
Status as of 19/02/2016
TİTLE Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
REFERENCE CETS No.108
OPENİNG OF THE TREATY Strasbourg, 28/01/1981  – Treaty open for signature by the member States and for accession by non-member States
ENTRY İNTO FORCE 01/10/1985  – 5 Ratifications.

 

State who signed State who ratified State who neither signed nor ratified State who suspended State who denounced

Members of Council of Europe

SİGNATURE RATİFİCATİON ENTRY İNTO FORCE NOTES R. D. A. T. C. O.
Albania 09/06/2004 14/02/2005 01/06/2005 44 D. A.
Andorra 31/05/2007 06/05/2008 01/09/2008 D. A.
Armenia 08/04/2011 09/05/2012 01/09/2012 44 D. O.
Austria 28/01/1981 30/03/1988 01/07/1988 44 D. A.
Azerbaijan 03/05/2010 03/05/2010 01/09/2010
Belgium 07/05/1982 28/05/1993 01/09/1993 44 D. A.
Bosnia and Herzegovina 02/03/2004 31/03/2006 01/07/2006 A. T.
Bulgaria 02/06/1998 18/09/2002 01/01/2003
Croatia 05/06/2003 21/06/2005 01/10/2005 44 D. A.
Cyprus 25/07/1986 21/02/2002 01/06/2002 44 A.
Czech Republic 08/09/2000 09/07/2001 01/11/2001 44 A.
Denmark 28/01/1981 23/10/1989 01/02/1990 44 A. T.
Estonia 24/01/2000 14/11/2001 01/03/2002 44 D. A.
Finland 10/04/1991 02/12/1991 01/04/1992 44 A.
France 28/01/1981 24/03/1983 01/10/1985 44 D. A.
Georgia 21/11/2001 14/12/2005 01/04/2006 44
Germany 28/01/1981 19/06/1985 01/10/1985 44 D. A. T.
Greece 17/02/1983 11/08/1995 01/12/1995 44
Hungary 13/05/1993 08/10/1997 01/02/1998 44 D. A.
Iceland 27/09/1982 25/03/1991 01/07/1991 44 A.
Ireland 18/12/1986 25/04/1990 01/08/1990 44 D. A.
Italy 02/02/1983 29/03/1997 01/07/1997 44 D. A.
Latvia 31/10/2000 30/05/2001 01/09/2001 44 D. A.
Liechtenstein 02/03/2004 11/05/2004 01/09/2004 44 D. A.
Lithuania 11/02/2000 01/06/2001 01/10/2001 44 A.
Luxembourg 28/01/1981 10/02/1988 01/06/1988 44 D. A.
Malta 15/01/2003 28/02/2003 01/06/2003
Moldova 04/05/1998 28/02/2008 01/06/2008 D. A.
Monaco 01/10/2008 24/12/2008 01/04/2009 44 A.
Montenegro 06/09/2005 06/09/2005 06/06/2006 56
Netherlands 21/01/1988 24/08/1993 01/12/1993 44 D. A. T.
Norway 13/03/1981 20/02/1984 01/10/1985 44 D. A. T.
Poland 21/04/1999 23/05/2002 01/09/2002 44
Portugal 14/05/1981 02/09/1993 01/01/1994 44 A.
Romania 18/03/1997 27/02/2002 01/06/2002 D. A.
Russia 07/11/2001 15/05/2013 01/09/2013 44 D.
San Marino 02/03/2015 28/05/2015 01/09/2015 A.
Serbia 06/09/2005 06/09/2005 01/01/2006 44 D. A.
Slovakia 14/04/2000 13/09/2000 01/01/2001 44 A.
Slovenia 23/11/1993 27/05/1994 01/09/1994 A.
Spain 28/01/1982 31/01/1984 01/10/1985 D. A.
Sweden 28/01/1981 29/09/1982 01/10/1985 44 A.
Switzerland 02/10/1997 02/10/1997 01/02/1998 44 D. A.
The former Yugoslav Republic of Macedonia 24/03/2006 24/03/2006 01/07/2006 D. A.
Turkey 28/01/1981
Ukraine 29/08/2005 30/09/2010 01/01/2011 D.
United Kingdom 14/05/1981 26/08/1987 01/12/1987 44 D. A. T.

Non-Members of Council of Europe

SİGNATURE RATİFİCATİON ENTRY İNTO FORCE NOTES R. D. A. T. C. O.
Mauritius
Morocco
Senegal
Tunisia
Uruguay 10/04/2013 a 01/08/2013

 

TOTAL NUMBER OF SİGNATURES NOT FOLLOWED BY RATİFİCATİONS 1
TOTAL NUMBER OF RATİFİCATİONS/ACCESSİONS 47

 

 • (44) Party having accepted the amendments allowing the European Union to accede to this Convention (See Declarations).
 • (56) Dates of signature and ratification by the state union of Serbia and Montenegro.

a: Accession s: Signature without reservation as to ratification su: Succession r: Signature “ad referendum”.
R.: Reservations D.: Declarations A.: Authorities T.: Territorial Application C.: Communication O.: Objection.

Source : Treaty Office on http://conventions.coe.int – * Disclaimer.

 

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 6669                                                Kabul Tarihi: 30/1/2016

MADDE 1- (1) 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzalanan “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi”nin beyanlarla birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/02/2016


 

Kanun tasarısının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.kanun tasarısı

Sözleşmenin orjinal metnine (İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz.

Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data

proteccion_datos_personales_otros_documentos_UE_Convention_for_the_Protection


 

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Gerekçesi

Günümüzde insan haklarının korunması bilincinin gelişmesiyle eş zamanlı olarak, kişisel verilerin korunmasının önemi de her geçen gün artmaktadır. Bu çerçevede gelişmiş ülkelerde kişisel verilerin korunması alanında detaylı yasal düzenlemelerin uygulanmakta olduğu dikkat çekmektedir. Öte yandan, 20 inci yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler nedeniyle kişisel verilerin kayıt altına alınmasında ciddi bir artış yaşanmış, internetin yaygınlaşması ise konuyu daha hassas bir boyuta taşımıştır.
Türkiye, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili uluslararası düzenlemeleri takip ederek, ulusal düzenlemelerine bu çerçevede yön vermektedir. 2010 yılında Anayasada yapılan değişikliklerle kişisel verilerin korunması anayasal bir hak haline getirilmiştir.
Avrupa Konseyi (AK) bünyesinde hazırlanarak 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzaya açılan ve 1 Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe giren ‘Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ ülkemiz tarafından 28 Ocak 1981 tarihinde imzalanmıştır. Anılan Sözleşmeye AK dışındaki ülkelerin de taraf olma imkânı bulunmaktadır.
108 sayılı Sözleşme olarak da bilinen ve 27 maddeden oluşan Sözleşmenin temel amacı; her üye ülkede, uyruğu veya ikametgâhı ne olursa olsun gerçek kişilerin, temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle kendilerini ilgilendiren kişisel nitelikteki verilerin otomatik bilgi İşleme tabi tutulması karşısında özel yaşam haklarım güvence altına almaktır. Bu itibarla Sözleşme, hükümetlerin vatandaşlarını korumasına yönelik önemli bir araç niteliğindedir.

Bugüne kadar AK üyesi bütün ülkeler ve AK dışından Uruguay olmak üzere toplam 47 ülke Sözleşmeye taraf olmuş, 46 ülke ise Sözleşmeyi onaylamıştır. Türkiye Sözleşmeyi imzalamış olmasına rağmen, onay işlemlerini henüz tamamlamayıp yürürlüğe koymayan tek ülke konumundadır.
108 sayılı Sözleşmenin ülkemizce onaylanarak yürürlüğe konması konusunda zamanında yapılan değerlendirmede, Sözleşmenin iç hukuk düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından onaylanması ve yürürlüğe konulmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Konunun önemi çerçevesinde, Sözleşme ile ilgili iç hukuk gereklerinin Sözleşmenin onay süreciyle birlikte eş zamanlı yürütülmesi keyfiyeti gündeme gelmiştir.

Ülkemizde kişisel verilerin korunması bağlamında sürdürülmekte olan ulusal mevzuat çalışmalarına da paralel olarak, söz konusu Sözleşmenin onaylanması, ülkemizin Avrupa Konseyi çerçevesinde oluşturulan ortak hukuk sistemine kişisel verilerin korunması alanında da dâhil olmasını sağlayarak, vatandaşlarımızın insan haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesine ve ülkemizin uluslararası saygınlığına katkıda bulunacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASINDA BİREYLERİN KORUNMASINA DAİR AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ (ETS 108) İLE İLGİLİ BEYANLAR

Türkiye, Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının, geçerliliği bulunmayan “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin anılan sözleşmeye taraf olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından temsil edildiği iddiasının herhangi bir biçimde kabulü anlamına gelmeyeceğini ve Türkiye’ye sözde Kıbrıs Cumhuriyeti ile işbu Sözleşme kapsamında herhangi bir temasta bulunma yükümlülüğü getirmeyeceğini beyan eder.

Sözleşmenin 3 üncü maddesinin 2 inci alt paragrafı a bendi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Sözleşmenin aşağıda belirtilen kişisel verilere uygulanmayacağını beyan eder:
a) gerçek kişilerin tamamen kişisel veya aynı konutta yaşayanlarla ilgili faaliyetlerine ilişkin olarak işlenmesine,
b) Kanun tarafından öngörülen kamu kayıtlarına,
c) Kanuna uygun olarak kamu bilgisine sunulan bilgilere,
d) devlet kurumlarınca milli güvenlik, savunma ile soruşturma ve suç önleme amacıyla işlenen kişisel verilere.
Sözleşmenin 3 üncü maddesinin 2 inci alt paragrafı c bendi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti bu sözleşmenin otomatik olmayan yollarla işlenene kişisel verilere de uygulayacağını beyan eder.
Sözleşmenin 13 üncü maddesinin 2 inci alt paragrafı a bendi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yetkili makam olduğunu beyan eder.

KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ
Strazburg, 28.1.1981

Giriş
İşbu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Devletler,
Avrupa Konseyinin amacının özellikle hukukun üstünlüğüne ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygılı olarak, üyeleri arasında daha yakın bir birliğin gerçekleştirilmesi olduğuna inanarak;
Otomatik işleme tabi olan kişisel verilerin sınırlar ötesi akışının yoğunluk kazanması karşısında, temel hak ve özgürlüklere ilişkin güvencelerin, özellikle de özel yaşama saygı hakkının genişletilmesinin arzu edilebilir olduğunu değerlendirerek;
Aynı zamanda sınırları dikkate almaksızın haber alma özgürlüğüne ilişkin yükümlülüklerini de teyit ederek;
Temel değerler olan özel yaşama saygı ile halklar arasında serbest bilgi akışım birbiriyle uzlaştırma gerekliliğini kabul ederek;
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
Bölüm I – Genel hükümler

Madde 1 – Konu ve amaç
İşbu Sözleşmenin amacı, her bir Tarafın ülkesinde, uyruğu veya ikamet yeri ne olursa olsun her gerçek kişinin temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle kendisiyle ilgili kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında özel hayata saygı hakkını güvence altına almaktır (“verilerin korunması”).

Madde 2 – Tanımlar
Bu Sözleşmenin amaçları bakımından:
a “Kişisel veriler”: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi (“ilgili kişi”) hakkındaki tüm bilgileri ifade eder
b “Otomatik veri dosyası” otomatik işleme konu olan bilgilerin tümünü ifade eder;
c “Otomatik işlem” den, tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle gerçekleştirilen; verilerin kaydı, bu verilere mantıksal ve/veya aritmetik işlemlerin uygulanması, verilerin değiştirilmesi, silinmesi, geri elde edilmesi veya dağıtılması anlaşılır.
d “Dosya yöneticisi”, otomatik veri dosyasının amacının ne olacağı, hangi kişisel veri kategorilerinin kaydedilmesi gerektiği ve bunlara hangi işlemlerin uygulanacağı hakkında karar verebilecek olan gerçek veya tüzel kişileri, kamu kurumunu, birimi veya ulusal kanunlara göre yetkili olan diğer kuruluşları ifade eder.

Madde 3 – Kapsam

1 Taraflar, işbu Sözleşmeyi kamu sektöründe ve özel sektörde, otomatik kişisel veri dosyalarına ve kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması konusunda uygulamayı taahhüt ederler.
2 Her devlet, imza sırasında veya onay, kabul, uygun bulma veya taraf olma belgelerinin tevdi edilmesi sırasında veya daha sonra herhangi bir zamanda Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir beyanla:
a İşbu Sözleşmeyi, listesi tevdi edilecek olan belli otomatik kişisel veri dosyası kategorilerine uygulamayacağını bildirebilir. Ancak, devlet bu listeye, kendi iç hukukunun otomatik verilerin korunmasına ilişkin hükümlerine tabi olan otomatik dosya kategorilerini dahil edemez. Bu nedenle, ilave otomatik kişisel veri dosyası kategorilerinin kendi iç hukukunun verilerin korunmasına ilişkin hükümlerine tabi kılınması halinde, yapacağı yeni bir beyanla söz konusu listeyi tadil eder;
b İşbu Sözleşmeyi, topluluklar, dernekler, vakıflar, şirketler, kurumlar ve tüzel kişiliğe sahip olsun veya olmasın, doğrudan veya dolaylı olarak gerçek kişilerin bir araya gelmesiyle oluşmuş her çeşit diğer kuruluş hakkında da uygulayacağını bildirebilir;
c İşbu Sözleşmeyi, otomatik bilgi işleme konu olmayan kişisel veri dosyaları hakkında da uygulayacağını bildirebilir.
3 Yukarıdaki 2. fıkranın b veya c bendinde tanımlanan beyanlardan biriyle işbu Sözleşmenin uygulama alanım genişleten her devlet, söz konusu beyanda, genişletmenin ancak tevdi edeceği bir listede gösterilen bazı kişisel dosya kategorilerine uygulanacağını belirtebilir.
4 Yukarıdaki 2. fıkranın a bendinde öngörülen beyanla belli otomatik kişisel veri dosyası kategorilerini Sözleşmenin uygulama alam dışında tutan Taraf, bunları uygulama alam dışında tutmayan bir Taraftan işbu Sözleşmenin söz konusu kategoriler hakkında uygulanmasını isteyemez,
5 Keza, işbu maddenin 2. b ve 2. c bentlerinde öngörülen kapsam genişletmelerinden herhangi birini yapmayan Taraf, bu genişletmeleri yapan herhangi bir Tarafın bu hususlarda Sözleşmeyi uygulaması gerektiğini öne süremez.
6 İşbu maddenin yukarıdaki 2. fıkrasında öngörülen beyanlar, bunları yapmış olan Devlet bakımından, bu beyanların imza sırasında veya onay, kabul, uygun bulma veya taraf olma belgelerinin tevdi edilmesi sırasında yapılması halinde, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte; eğer beyanlar daha sonra yapılmışsa bunların Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından alınmasından üç ay sonra hüküm ifade eder. Bu beyanlar Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir bildirim ile kısmen veya tamamen geri alınabilir. Beyanların geri alınması, bildirimin alındığı tarihten üç ay sonra hüküm ifade eder.
Bölüm II – Verilerin korunmasına ilişkin temel ilkeler

Madde 4 – Tarafların Görevleri

1 Her Taraf, kendi iç hukukunda, işbu bölümde yer alan verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere işlerlik kazandırmak amacıyla gerekli önlemleri alır.

2 Bu önlemlerin Tarafça, en geç, Sözleşmenin kendisi bakımından yürürlüğe girdiği tarihte alınması zorunludur.

Madde 5 – Verilerin niteliği

Otomatik işleme konu olan kişisel veriler:
a Adil biçimde ve yasal yoldan elde edilir ve işlenir;
b Belli ve meşru amaçlar için kaydedilir ve bu amaçlara aykırı şekilde kullanılmaz;
c Kaydedilme amaçlarına göre uygun ve yerinde olur ve aşırı olmaz;
d Doğru bilgileri yansıtır ve gerektiğinde güncellenir;
e Kaydedilme amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan süreyi aşmayacak şekilde ilgili kişilerin kimliklerini belirlemeye imkan veren bir biçimde saklanır.

Madde-6 Özel veri kategorileri

İç hukukta uygun güvenceler sağlanmadıkça, ırksal kökeni, siyasi düşünceleri, dini veya diğer inançları ortaya koyan kişisel veriler ile sağlık veya cinsel hayatla ilgili kişisel veriler, otomatik işleme tabi tutulmaz. Aynı şey ceza mahkumiyetiyle ilgili kişisel veriler için de geçerlidir.

Madde-7 Verilerin güvenliği

Otomatik dosyalara kaydedilen kişisel verileri korumak için, bunların kaza sonucu veya izinsiz olarak imhasına veya kaza sonucu kaybolmasına veya bunların izinsiz olarak elde edilmesine, değiştirilmesine veya dağıtılmasına karşı uygun güvenlik önlemleri alınır,

Madde-8 İlgili kişi hakkındaki ek güvenceler

Herkes:
a Otomatik kişisel veri dosyasının mevcudiyetini, temel amaçlarını, dosya yöneticisinin kimliğini ve mutat ikamet yerini veya başlıca işyerini öğrenmek;
b Makul aralıklarla ve aşırı gecikmeye veya masrafa maruz kalmadan kendisi ile ilgili kişisel verilerin otomatik dosyada bulunup bulunmadığının teyidini almak ve bu bilgilerin kendisine anlaşılır bir biçim altında iletilmesini sağlamak;
c Gerekli olan durumlarda, bu verileri düzelttirmek veya bunların, işbu Sözleşmenin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen temel ilkelere işlerlik sağlayan iç hukuk hükümlerinin ihlali suretiyle işlenmiş olması halinde, söz konusu verileri sildirtmek;
d İşbu maddenin b ve c fıkralarında öngörülen teyit talebinin veya duruma göre bildirim, düzeltme veya silme talebinin yerine getirilmemesi halinde bir başvuru yolundan yararlanmak hakkına sahiptir.

Madde 9 – İstisnalar ve kısıtlamalar

1 İşbu maddede belirtilen sınırlar dışında, Sözleşmenin 5, 6 ve 8. maddeleri hükümlerine hiçbir istisna getirilemez.
2 Taraf devletin kanunlarında öngörülmüş olması ve demokratik bir toplumda aşağıdaki hususların sağlanması için gerekli bir önlem oluşturması halinde işbu Sözleşmenin 5, 6 ve 8. maddelerine istisna getirilebilir:
a Devlet güvenliğinin korunması, kamu güvenliği, devletin mali menfaatleri veya suçların önlenmesi;
b İlgili kişinin veya başkasının hak ve özgürlüklerinin korunması.
3 İlgili kişilerin özel yaşamlarına tecavüz tehlikesi bulunmadığının açık olduğu durumlarda, 8. maddenin b, c ve d fıkralarında düzenlenen haklar istatistiki veya bilimsel amaçlar için kullanılan kişisel veri dosyaları bakımından kanunla kısıtlanabilir.

Madde 10 – Yaptırımlar ve başvuru yolları

Her bir Taraf, işbu bölümde düzenlenen verilerin korunması hakkındaki temel ilkelere işlerlik sağlayan iç hukuk kurallarının ihlaliyle ilgili uygun yaptırımlar ve başvuru yolları getirmekle yükümlüdür.

Madde 11 – Genişletilmiş koruma

İşbu bölümde yer alan hükümlerden hiçbiri, her devletin, ilgili kişilere işbu Sözleşmede öngörülenden daha fazla koruyucu önlem sağlaması imkanını sınırlayacak veya buna halel getirecek şekilde yorumlanamaz.

Bölüm III – Sınır ötesi veri akışları

Madde-12 Kişisel verilerin sınır ötesi akışı ve iç hukuk

ı Otomatik işleme konu olan veya otomatik işleme konu olmak üzere toplanmış olan kişisel verilerin her türlü yoldan ulusal sınırların ötesine transferinde aşağıdaki hükümler uygulanır.
2 Bir Taraf, münhasıran özel yaşamın korunması amacıyla kişisel verilerin diğer bir Tarafa sınır ötesi akışını yasaklayamaz veya özel müsadeye tabi tutamaz.
3 Bununla birlikte her bir Taraf, 2. fıkradaki hükümlere aşağıdaki durumlarda istisnalar getirebilir:
a Kendi mevzuatının, belli kişisel veri veya otomatik kişisel veri dosyası kategorileri için, bu verilerin veya dosyaların doğasından kaynaklanan özel düzenlemeler içermesi, diğer Tarafın düzenlemelerinin ise eşdeğer bir koruma içermemesi durumunda;
b ; Bu transferin bir Tarafın ülkesinden, bir diğer Taraf üzerinden Taraf olmayan bir devletin ülkesine yapılması durumunda, bu bendin başında atıfta bulunulan Tarafın mevzuatının boşluklarından yararlanmak üzere yapılacak bu tür transferleri engellemek amacıyla

Bölüm IV – Karşılıklı yardımlaşma
Madde 13 – Taraflar arasında işbirliği

1 Taraflar, işbu Sözleşmeyi uygulamak üzere birbirlerine karşılıklı yardımda bulunmayı taahhüt ederler.
2 Bu amaçla:
a Taraflardan her biri bir veya birden fazla makam tayin ederek, bunların isim ve adreslerini Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirir;
b Birden fazla makam tayin eden her bir Taraf, yukarıdaki bentte atıfta bulunulan bildirimde, bu mercilerden her birinin yetkisini belirtir.
3 Taraflardan birinin tayin ettiği bir makam, diğer Tarafın tayin ettiği bir makamın talebi üzerine:
a Verilerin korunması hakkındaki hukukuna ve idari uygulamalara ilişkin bilgileri verir.
b İç hukukuna ve münhasıran özel yaşamın korunması amacına uygun olarak, otomatik işleme konu olan kişisel verilerin kendileri istisna olmak üzere, ülkesinde gerçekleştirilen : otomatik işlemlerle ilgili somut bilgilerin sağlanması için gerekli tüm önlemleri alır.

Madde 14 – Yabancı ülkelerde ikamet eden ilgili kişilere yardım

1 Taraflardan her biri, kendi iç hukukunda öngörülen, işbu Sözleşmenin 8. maddesinde belirtilen ilkelere işlerlik kazandıran hakların kullanılması için, yabancı ülkede ikamet eden tüm kişilere yardımda bulunur.
2 Eğer böyle bir kişi diğer bir Tarafın ülkesinde ikamet ediyorsa, talebini bu Tarafın tayin ettiği makama yapma imkanına da sahip olmalıdır.
3 Yardım talebi, gerekli tüm bilgileri, diğerleri yanında özellikle aşağıdakilerle ilgili bilgileri içerir:
a Talepte bulunanın isim ve adresi ile bu kişiyi belirlemeye yarayan tüm hususlar,
b Talebin konusu kişisel verilerin yer aldığı otomatik dosya veya yöneticisi,
c Talebin amacı.

Madde 15 – Tayin edilen makamlarca sağlanan yardıma ilişkin güvenceler

1 Bir Tarafın tayin ettiği makam, ne kendisine muhatap bir yardım talebini desteklemek amacıyla talebe eklenen bilgiyi, ne de kendi talep ettiği yardım üzerine diğer bir Tarafın tayin ettiği makamdan sağladığı bilgiyi, yardım talebinde belirtilen amaçlar dışında kullanabilir.
2 Taraflardan her biri, tayin edilen makamın personelinin veya bu makam adına hareket eden kişilerin, bu bilgilerin gizli tutulması veya paylaşılmaması hususunda yükümlülüklere tabi olmasını sağlayacaktır.
3 Tayin edilen makam hiçbir durumda, 14. maddenin 2. fıkrasına göre yabancı ülkede ikamet eden eden ilgili kişinin muvafakatini almadan, kendi insiyatifiyle bu kişi adına yardım talebinde bulunmaya yetkili kılınmayacaktır.

 

Madde-16 Yardım taleplerinin reddi

İşbu Sözleşmenin 13 ve 14. maddeleri uyarınca kendisine yardım talebi intikal eden tayin edilmiş makam, aşağıdaki durumlar dışında yardım talebini reddedemez:
a Yapılan talep, yarat vermekle sorumlu makamın verilerin korunması konusundaki yetkisi dışında kalıyorsa;
b Talep, işbu Sözleşme hükümlerine uygun değilse;
c Talebin yerine getirilmesi, bunu yerine getirecek makamın bağlı olduğu devletin egemenliğine, güvenliğine veya kamu düzenine veya bu devletin yetkisi alandaki kişilerin haklarına ve temel özgürlüklerine aykırı ise.

Madde 17 – Yardım giderleri ve yöntemleri

1 Tarafların 13. madde uyarınca birbirlerine yaptıkları karşılıklı yardım ile 14. madde uyarınca yabancı ülkede ikamet eden ilgili kişilere yaptıkları yardım, uzman ve tercüman ücretleri dışında, hiçbir masraf veya harcı gerektirmeyecektir. Bu masraf ve harçlar, yardım talebinde bulunan makamı tayin eden Tarafça karşılanacaktır.
2 İlgili kişi, bir başka Tarafın ülkesinde kendi hesabına yapılan işlemlerle ilgili olarak, bu Tarafın ülkesinde ikamet eden kişilerce yasal olarak ödenmesi gereken harç ve masraf dışında, hiçbir harç ve masraf ödemek zorunda olmayacaktır.
3 Yardımla ilgili diğer hususlar ve özellikle yardımın şekli ve usulü ile kullanılacak dile ilişkin konular, ilgili Taraflar arasında doğrudan kararlaştırılacaktır.

Bölüm V – Danışma Komitesi
Madde 18 – Komitenin oluşumu

1 İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra bir Danışma Komitesi kurulur.
2 Taraflardan her biri, bu komiteye bir asıl temsilci, bir de temsilci vekili tayin eder. Sözleşmeye taraf olmayan Avrupa Konseyi üyesi her devlet Danışma Komitesinde bir gözlemci tarafından temsil edilme hakkına sahiptir.
3 Danışma Komitesi, oybirliği ile alacağı bir kararla, Avrupa Konseyi üyesi olmayan ve Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir devleti, belli bir oturumunda bir gözlemci tarafından temsil edilmeye davet edebilir.

Madde 19 – Komitenin işlevleri Danışma Komitesi:

a Sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak veya iyileştirmek amacıyla önerilerde bulunabilir;
b Aşağıdaki 21. maddeye uygun olarak Sözleşmede değişiklik yapılmasını önerebilir;
c Sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin olarak 21. maddenin 3. fıkrası uyarınca kendisine sunulan tüm öneriler hakkında görüş bildirir

d Taraflardan birinin talebi üzerine, işbu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili tüm sorular hakkında görüş bildirebilir.

 

Madde 20-Usul

1 Danışma Komitesi, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından toplantıya çağırılır. Komite ilk toplantısını, işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesini izleyen on iki ay içerisinde yapar. Komite, müteakip toplantılarını en az iki yılda bir yapar; ayrıca Tarafların temsilcilerinin üçte birinin talebi üzerine herhangi bir zamanda toplanır.
2 Danışma Komitesi toplantısı yeter sayısı, Taraf temsilcilerinin salt çoğunluğudur.
3 Danışma Komitesi, her toplantı sonunda, yaptığı çalışmalar ve Sözleşmenin işleyişi hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine bir rapor sunar.
4 İşbu Sözleşme hükümlerine tabi olmak üzere Danışma Komitesi iç tüzüğünü kendisi düzenler. Bölüm VI. Değişiklikler
Madde 21 – Değişiklikler
ı Taraflardan biri, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi veya Danışma Komitesi işbu Sözleşmede değişiklik yapılmasını önerebilir.
2 Her değişiklik önerisi, Avrupa konseyi Genel Sekreteri tarafından, Avrupa Konseyi üyesi Devletlere ve 23. madde hükümleri uyarınca Sözleşmeye kanlan veya kauhnaya çağrılan üye olmayan her devlete bildirilir.
3 Taraflardan biri veya Bakanlar Komitesi tarafından yapılan her değişiklik önerisi, Bakanlar Komitesine değişiklik hakkında görüş sunacak olan Danışma Komitesine bildirilir.
4 Bakanlar Komitesi, teklif edilen değişikliği ve Danışma Komitesi tarafından sunulabilecek her
türlü görüşü dikkate alarak söz konusu değişikliği kabul edebilir.
5 Bakanlar Komitesi tarafından bu maddenin 4. fıkrasına göre kabul edilen her türlü değişiklik metni, kabul için Taraflara iletilir.
6 İşbu Maddenin 4. fıkrası uyarınca kabul edilen herhangi bir değişiklik, tüm Tarafların bununu kabul ettiklerini Genel Sekretere bildirmelerini izleyen otuzuncu günde yürürlüğe girer.

Bölüm XI – Son hükümler
Madde 22 – Yürürlüğe girme

1 İşbu Sözleşme Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzasına açıktır. Onay, kabul ya da uygun burmaya tabidir. Onay, kabul ya da uygun bulma belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine teslim edilir.
2 Bu Sözleşme, en az beş Avrupa Konseyi üye devletinin önceki fıkranın hükümlerine göre Sözleşmeyle bağlı olma yönündeki muvafakatlerini ifade ettikleri tarihten itibaren üç aylık sürenin Sona ermesini takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.

3 Daha sonradan Sözleşme ile bağlı olmak istediğini beyan eden herhangi bir üye devlet bakımından Sözleşme; onay, kabul ya da uygun bulma belgesini teslim etme tarihinden itibaren üç aylık sürenin sona ermesini takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Madde-23 Üye olmayan devletlerin katılımı

1 İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Statüsünün 20. maddesinin d. fıkrasında öngörülen çoğunlukla ve komiteye katılma hakkına sahip Taraf Devlet temsilcilerinin oybirliğiyle Avrupa Konseyine üye olmayan herhangi bir Devleti işbu Sözleşmeye katılmaya davet edebilir.
2 Katlan her Devlet için Sözleşme, katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edildiği tarihten sonraki üç aylık dönemin bitimini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Madde 24 – Ülkesel hükümler

1 Herhangi bir Devlet, imza sırasında veya onay, kabul, uygun bulma veya taraf olma belgelerini tevdi ederken, Sözleşmenin uygulanacağı ülkeyi veya ülkeleri belirtebilir.
2 Herhangi bir Devlet, daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir bildirimle, işbu Sözleşmenin uygulama alanını, bildirimde belirtilen başka herhangi bir ülkeye teşmil edebilir. Sözleşme, söz konusu ülke bakımından, söz konusu beyanın Genel Sekreter tarafından alınma tarihinden itibaren üç aylık sürenin sona ermesini takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.
3 Önceki iki fıkra uyarınca yapılan herhangi bildirim, söz konusu bildirimde belirtilen herhangi bir ülke bakımından Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir bildirim ile geri çekilebilir. Söz konusu geri çekme, söz konusu bildirimin Genel Sekreter tarafından alınma tarihinden itibaren altı aylık sürenin sona ermesini takip eden ayın ilk günü geçerlilik kazanır.

Madde 25 – Çekinceler

İşbu Sözleşme hükümlerine hiçbir çekince konulamaz.

Madde 26 – Fesih

Taraflardan herhangi biri, herhangi bir zamanda Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir bildirim yoluyla bu Sözleşmeyi feshedebilir,
Söz konusu fesih, söz konusu bildirimin Genel Sekreter tarafından alınma tarihinden itibaren altı aylık sürenin sona ermesini takip eden ayın ilk günü geçerlilik kazanır.

Madde 27 – Bildirimler

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Konsey üyesi Devletlere ve bu Sözleşmeye katılan her Devlete aşağıdakileri bildirecektir:
a her imzayı;
b tevdi edilen her onay, kabul, uygun bulma veya taraf olma belgesini;
c Madde 22,23 ve 24 uyarınca her yürürlüğe giriş tarihini;
d bu Sözleşme ile ilgili diğer her tür belge, bildirim ya da muhaberatı.
Keyfiyeti tevsiken, usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olan aşağıda imzası olanlar Sözleşmeyi imzalamışlardır.

Strazburg’da 28 Ocak 1981 tarihinde İngilizce ve Fransızca dillerinde ve her iki metin eşit derecede geçerli olacak şekilde, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak üzere tek nüsha olarak imzalanmıştır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, her bir Avrupa Konseyi üye Devletine ve Sözleşmeye taraf olmaya davet edilen her Devlete onaylı nüshalarını gönderecektir.

Categories
Uncategorized YAZILAR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ne zaman yürürlüğe giriyor?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ne zaman yürürlüğe giriyor?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu - Resmi Gazete

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24/3/2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7/4/2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiş bu kanun  hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre Bu Kanunun;  8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra yani 07.04.2016 dan 6 ay sonra 07.10.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun diğer maddeleri ise yayımı yani 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Resmi Gazete’de yayınlandığı 07.04.2016 dan 6 ay sonra 07.10.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan maddeler aşağıdaki gibidir.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel verilerin aktarılması MADDE 8-

(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

(2) Kişisel veriler;

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında,

b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla,

6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

(3) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması MADDE 9-

(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

(2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

a) Yeterli korumanın bulunması,

b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

(3) Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.

(4) Kurul yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve ikinci fıkranın (b) bendi uyarınca izin verilip verilmeyeceğine;

a) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri,

b) Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu,

c) Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini,

ç) Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını,

d) Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri, değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar verir.

(5) Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.

(6) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İlgili kişinin hakları MADDE 11-

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Veri sorumlusuna başvuru MADDE 13-

(1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.

(2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

(3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kurula şikâyet MADDE 14-

(1) Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.

(2) 13 üncü madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

(3) Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Şikâyet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları MADDE 15-

(1) Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar.

(2) 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen şartları taşımayan ihbar veya şikâyetler incelemeye alınmaz.

(3) Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç; veri sorumlusu, Kurulun, inceleme konusuyla ilgili istemiş olduğu bilgi ve belgeleri on beş gün içinde göndermek ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır.

(4) Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır.

(5) Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir.

(6) Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin yaygın olduğunun tespit edilmesi hâlinde Kurul, bu konuda ilke kararı alır ve bu kararı yayımlar. Kurul, ilke kararı almadan önce ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de alabilir.

(7) Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Veri Sorumluları Sicili MADDE 16-

(1) Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur.

(2) Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.

(3) Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusu aşağıdaki hususları içeren bir bildirimle yapılır:

a) Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği.

c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar.

ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları.

d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler.

e) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler.

f) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca verilen bilgilerde meydana gelen değişiklikler derhâl Başkanlığa bildirilir.

(5) Veri Sorumluları Siciline ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Suçlar ve Kabahatler Suçlar MADDE 17-

(1) Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanır.

(2) Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya anonim hâle getirmeyenler 5237 sayılı Kanunun 138 inci maddesine göre cezalandırılır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kabahatler MADDE 18-

(1) Bu Kanunun; a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,

b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir.

(2) Bu maddede öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır.

(3) Birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.

Av.Özgür Eralp

www.ozgureralp.av.tr